hits

august 2017

Kaptein Sabeltann har møtt sin overmann i AP

Venstresiden later som om staten er helt avhengig av å fylle skattekistene enda mer for å kunne prioritere eldre og skole. I deres kjærlighet til flere skatter har Kaptein Sabeltann møtt sin overmann. Kan jeg minne om at Staten allerede har inntekter på rundt 1200 milliarder kroner. Og nesten 8000 milliarder kroner på bok.

Man er usedvanlig lat politiker som mener staten skattlegge innbyggerne enda mer for å kunne prioritere skole og eldreomsorg. Gjennom en slik holdning signaliserer AP dessverre manglende vilje til å bruke skattebetalernes penger mer effektivt. Dermed svekkes også folks velferd.

Kanskje er det irritasjonen over lavere skatt som gjør at Jonas Gahr Støre kaller denne stortingsperioden "fire tapte år". Men det er ikke "fire tapte år" for innbyggerne. Mens AP og Støre har halvsovet i opposisjon, har vi brukt de store pengene på de viktige tingene. Vi holder nå på å komme oss gjennom noen særdeles tøffe år i norsk økonomi. Ledigheten er på vei ned, veksten går opp. Mens AP kunne surfe på høye oljepriser og kraftig vekst i sysselsettingen i oljenæringen, så må vi skape arbeidsplasser i andre sektorer og jobbe med en aktiv næringspolitikk.

Vi bygger infrastruktur slik at vi øker kapasitet og fjerner flaskehalser. Veier og jernbane vedlikeholdes, rødgrønt forfall blir gradvis fjernet. Vi bygger sykehus, fengsler og universitetsbygg, for å redusere helsekøer, soningskøer og styrke kompetansen vår. Vi investerer i etterutdanning av lærere og bygging av studentboliger. Skattelettelser styrker næringslivets konkurransevilkår. Vi har forbedret rammebetingelsene innen kraftsektoren, slik at det nå bygges ut langt mer fornybar energiproduksjon enn de nærmeste tiårene før oss. Det bygges og skal bygges flere titalls nye miljøvennlige ferjer, for å bedre transporttilbudet og bedre miljøet. Kommuneøkonomien er den sterkeste på flere tiår. For å nevne noe.

Vi mener rett og slett det er fornuftig å bygge landet, fremfor å la det forfalle eller opprettholde kostbare køer. Enkelt sagt - våre barn er bedre tjent med at vi fikser infrastrukturen i dag fremfor at de i morgen må bruke oljerikdommen på å vedlikeholde nedslitte kjøretøy. Derfor har vi økt bruken av oljepenger, primært på infrastruktur, kunnskap og omstilling samt skattelettelse og bedre rammebetingelser for næringslivet. Når vi skaper verdier, så skaper vi også velferd.

Vi har derfor økt blant annet minstepensjonen med 8000 kr mer enn forrige regjering la opp til. Gifte/samboende pensjonister får nå beholde mer av sin rettmessige pensjon fordi vi har redusert den såkalte "avkortingen": Vi har redusert barnehageprisene for de fattigste i samfunnet, og vi har styrket tilgangen på helsesøstre. Fordi vi vil støtte opp om alles sjanse til å lykkes og inkluderes i vårt samfunn. Forskjellene i Norge er små. Slik skal det være også i fremtiden. Vi unner hverandre velferd og velstand. De rikeste betaler aller mest i skatt - både i kroner og prosent. Slik var det før, slik er det nå, slik skal det være. De 10 % med høyest inntekt betaler nesten 40 % av alle statens inntekter fra personskatt. De 40% med lavest inntekt betaler mindre enn 10% av personskattene.

Det er oppsiktsvekkende at Jonas Gahr Støre omtaler dette som fire tapte år. Men det gjenspeiler APs nærmest ensidige svartmaling. Deres valgkamp har presentert få politiske løsninger. Den består stort sett i forsøk på å få deg misfornøyd med skattelettelsene under dagens regjering. AP håper visst du da i stedet vil ha en AP-regjering som vil ha høyere skatt. Hvor dum tror de du er?

Bygg landet! Ikke selg det, ikke la det ruste

Vi skal bygge landet, ikke selge det. Våre naturressurser skal være under nasjonal kontroll. Vi styrker offentlige investeringer i vår infrastruktur. Vi styrker norsk næringslivs evne til å investere I lønnsomme arbeidsplasser. Vi investerer litt mer av oljeformuen i vårt eget land, fremfor å kjøpe akskjer i Coca Cola. Vi styrker satsingen på forskning og teknologiutvikling.

Jeg skriver dette, fordi Arbeiderpartiet gang på gang forsøker å svartmale med lettvinte påstander om at landet selges. Det er et skremmebilde som fordummer valgkampen, og kun det. Det er tvert imot Arbeiderpartiet og Stoltenberg som har solgt landet, som lot infrastrukturen forfalle, som diskriminerte norske eiere. Nå er det APs Hadia Tajik som i media frykter hva som kan skje med borgerlig regjering. Hun glemmer visst at vi allerede har styrt landet i 4 år. Resultatet kunne VG fortelle. Det er primært under Arbeiderpartiet/Senterpartiet at verdier er solgt, ikke under H/FrP.

Det var Arbeiderpartiet som delprivatiserte Statoil og Telenor. AP og Giske solgte Ewos ut av landet, og som deretter ble solgt for det dobbelte. Under AP forsvant aksjeposten i Kredittkassen ut av landet, eierskapet i DNB ble redusert, Norsk Medisinaldepot ble solgt ut av landet. Under AP ble eierskapet i bade Arcus og Olivin redusert, og det var AP som satte i gang salget av Cermaq og av Entra. I tillegg fremla AP selv fullmakter til salg av en rekke ytterligere bedrifter, men som ikke har blitt realisert. Og det var AP som skrøt av å ha solgt 500.000 dekar skog fra Statskog. SV og SP var med på det meste av dette.

Nå har vi over fire års erfaring med H/FrP regjering å vise til. Pilene peker nå oppover, etter flere år med kraftig nedtur i oljenæringen. Kraftig fall i oljeprisen skapte utfordringer, men målrettede politiske tiltak og forbedringer i generelle rammevilkår gir resultater. 50.000 oljearbeidsplasser er mistet de siste tre årene, men ca 94.000 nye arbeidsplasser er kommet til. Uten drahjelpen fra oljenæringen, slik forrige regjering kunne nyte.

Vi bygger mer vei og jernbane enn noen gang før, og vi vedlikeholder. Vi må ta godt vare på infrastrukturen vi allerede har. Norske entreprenører vinner oppdrag. Da Arbeiderpartiet styrte rustet infrastrukturen. Nå ruster vi den opp. Det er slutt på rødgrønt forfall.

Vi bygger ut langt mer fornybar energiproduksjon nå enn under forrige regjering, fordi vi har forbedret rammebetingelsene.

Vi satser mer på vannkraften vår, og bidrar til at mer av vannkraften bedre kan brukes til å utvikle industriproduksjon i Norge.

Vi bygger flere kraftlinjer for å sikre landet mot kraftkriser, som rammet Norge flere ganger under forrige regjering.

Vi har endret rammebetingelsene som gjør det mer attraktivt å investere i grønne datasentre, i grønn skipsteknologi, i mineralutvinning, i skognæringen- slik at vi kan bygge landet og skape et allsidig og bredt næringsliv.

Vi bruker litt mer av oljeformuen for å styrke infrastruktur, forskning og kunnskap ? fordi det øker fremtidig verdiskaping i landet.

Vi skal bygge Norge med norske eiere, ikke utenlandske. Derfor har vi gradvis redusert skattestraffen som norske eiere må betale i konkurranse med utenlandske. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke skatten på norsk næringsliv (3,9 milliarder kroner), og spare alt i utlandet. Jeg tror ikke økt statlig eierskap i Coca Cola og General Motors styrker norske næringsliv.

Vi skal sikre at fellesskapet får sin del av verdiskapingen gjennom skattesystemet og gjennom arbeidsplasser.

Det er bare tull når Arbeiderpartiet snakker som om Norge skal gi bort eierskapet og gi opp beskatningsretten. Det er påstander som bare fordummer det offentlige ordskiftet.

Vi skal bygge landet sammen. Ikke bare staten, men alle oss som bor her:
Gjennom en rettferdig effektiv og dyktig stat som fremmer gode og stabile rammebetingelser,
Gjennom kompetente, ansvarlige og nyskapende bedriftseiere, grundere, store og små bedrifter som skaper arbeidsplasser og innovasjon,
Gjennom flinke og selvstendig arbeidsfolk som kan sitt fag.

Arbeiderpartiets fire år i opposisjon har vist at det ikke lenger finnes drivkraft til å bygge landet. Knapt noen løsninger kommuniseres, bare frykt om motstanderne. Vårt land skal styres av visjoner, ikke frykt.