hits

juli 2017

Ja til investeringer i Norge. Nei til APs omsorg for utenlandsk finansnæring

Jeg innrømmer det. Jeg tror det er fornuftig å investere litt mer av oljeformuen i Norge. Benytte litt mer av handlingsrommet til å bygge ut bedre infrastruktur fremfor å kjøpe utenlandske obligasjoner. Jeg tror på å investere i utdanning og forskning. Og jeg tror på å gi norsk næringsliv bedre rammebetingelser, slik at vi utvikler norske eiermiljøer med lokal forankring. Dersom vi kan øke veksten og styrke konkurransekraften til  norsk økonomi så er det bedre for vår fremtid enn om vi har litt mer kroner i utenlandske obligasjoner.

Jeg vet Arbeiderpartiet mener dette er uansvarlig. At mer av pengene heller skulle blitt syltet ned i finansinstitusjoner i utlandet. Men det gir liten mening for meg når Arbeiderpartiet gang på gang foreslår å øke skattene for norske bedrifter slik at oljefondet kan investere de samme kronene i utenlandske konkurrenter. Det er ikke arbeidsplasser i utenlandsk finansnæring jeg er mest bekymret for, det er norske arbeidstakere og norske bedrifter jeg ønsker å støtte opp om.

Derfor er jeg tilfreds med at regjeringen har investert litt mer av oljeformuen i Norge de siste årene. Og det har vært ekstra viktig å gjøre det nettopp nå. Oljeprisfallet skapte betydelige utfordringer for næringslivet. Ledigheten økte, behovet for omstilling var akutt tydelig. Dette står i sterk kontrast til den oljedrevne økonomiske veksten vi så fra 2004 til 2013. Høye oljepriser ga høye investeringer i oljenæringen - og det løftet resten av oss. Med lave oljepriser vi mistet katalysatoren i norsk økonomi. Vi kunne ikke lene oss på oljedrevet vekst, slik forrige regjering kunne.

Alt med måte, selvsagt. Selv om vi har økt oljepengebruken så har likevel oljeformuen vokst. Ja, den har nesten doblet seg, til nesten 8000 milliarder kroner. Vi har ikke brukt opp våre barns penger, slik AP ofte gir inntrykk av. Men jeg tror våre barn vil sette pris på om vi faktisk vedlikeholder våre veier slik at de kan bruke mindre penger på å vedlikeholde kjøretøy.

Det er en markert forskjell på dagens regjering, og de som nå utfordrer oss fra venstresiden. Arbeiderpartiet gjentar og gjentar kritikken om høy pengebruk. Støre er kritisk til at vi har brukt 100 milliarder oljekroner. Et regnestykke fra AP tilsier at det er 80 milliarder kroner for mye i 2017. Da må vi anta de faktisk vil gjøre noe med det, akkurat slik AP også endret pensjonssystemet for å underregulere pensjonene og redusere statens utgifter. Trond Giske har nylig omtalt dette som det beste spareprogrammet for den norske stat. Jeg tviler på at pensjonistene er enige.

Mens AP er tydelige i sin kritikk av oljepengebruken, så er de samtidig musestille om de faktiske konsekvensene av deres løsning. Trolig fordi de vet det vil bety kraftige kutt i viktige oppgaver. Riktignok lover AP å øke skattenivået med 15 milliarder kr. Det gir 15 milliarder kroner mindre i bedriftene og husholdningene. Penger som skal rett ut av landet. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett så vi konturene. De foreslo å øke formueskatten med ca 4 mrd kr og ville sende et tilsvarende beløp til oljefondet. Rett og slett øke skattene på norsk næringsliv for å gjøre kapital tilgjengelig for utenlandsk næringsliv. Det skaper ikke norske arbeidsplasser! Jeg mener det er hårreisende. Men det er bare starten. Dersom skattene "bare" øker med 15 mrd kr, så mangler AP og Støre fortsatt 65 milliarder kr for å redusere oljepengebruken ned til et "ansvarlig nivå": Hvor skal de kutte?

De siste fire årene har vi brukt de store pengene på de viktige tingene. Vi bygger infrastruktur slik at vi øker kapasitet og fjerner flaskehalser innen vei og jernbane. Vi vedlikeholder det vi har, slik at forfallet reduseres for første gang på tiår. En rekke steder bygger vi sykehus, fengsler og universitetsbygg, for å redusere helsekøer, soningskøer og styrke kompetansen vår. Vi investerer i etterutdanning av lærere og bygging av studentboliger. Skattelettelser styrker næringslivets konkurransevilkår. Vi har forbedret rammebetingelsene innen kraftsektoren, slik at det nå bygges ut langt mer fornybar energiproduksjon enn de nærmeste tiårene før oss. Det bygges og skal bygges flere titalls nye ferjer, for å bedre tilbudet og bedre miljøet. Vi har kraftig redusert veksten i byråkratiet - ja faktisk mer enn halvert det. Kommuneøkonomien er den sterkeste på flere tiår. Og med bedre vilkår for statlig støtte til sykehjemsutbygging, ser vi nå vekst i antall nye sykehjemsplasser.

For meg er det noen av de viktigste sakene vi skal løse i fellesskap. Men APs gjentatte kritikk mot pengebruken kan kutte i alt dette for heller å øke sparingen i oljefondet. Derfor  - hvor skal AP kutte for å frigjøre sine 65 milliarder kroner? Og dersom AP likevel ikke mener dette er viktig ? hvorfor gjentar AP og Støre kritikken om oljepengebruk gang på gang på gang? Nei, vær stolt av at vi bygger landet vårt. Oljepengene er ikke noe å skamme seg over - la de komme vårt land til gode gjennom flere realinvesteringer. Det vil gi oss flere ben å stå på.