hits

april 2017

La oss ta bløffene dine - en for en, Helga

På et lokallagsårsmøte i Finnmark forleden anbefalte Aps Helga Pedersen alle sine partifeller å sverte regjeringen. I sin blogg nylig lever hun selv opp til oppfordringen. På løpende bånd kommer usakligheter og halvsannheter mot regjeringen generelt og FrP spesielt. Mangel av sammenheng mellom påstand og resultat er stor. Nesten ingen av eksemplene hennes måler resultatene fra H/FrP opp mot AP/SP/SV. Naturlignok - hun vet det ville ødelagt argumentene hennes. La oss derfor ta en gjennomgang på noen av hovedargumentene.

 

Helga mener vi har brukt for mye oljepenger. Hennes partileder mener vi bruker hele 100 milliarder kroner for mye. Men i sin blogg forsøker ikke Helga å få balanse i sitt regnskap. Hun lover å øke skattene, men hun lover samtidig nye utgifter som er langt høyere. Hvordan i alle dager skal AP kutte 100 milliarder kroner i oljepengebruk når de samtidig øker utgiftene mer enn inntektene? Hennes kritikk er konstruert for å skape misnøye, ikke for å synliggjøre egne løsninger.

 

Helga påstår vi mener det er like viktig å fjerne forbud mot Segway som å ivareta landet pensjonister. Nei, det er tull. Hvorfor så smålige påstander? Men arbeidet med å løse samfunnets store utfordringer betyr ikke at vi skal beholde tullete forbud eller innføre nye. Jeg har aldri forstått hvorfor AP brukte byråkratiet til å finne på tullete forbud - store og små. Da bør vi heller la staten konsentrere seg nettopp om de viktige tingene. Bedre hverdag for pensjonistene er en av de hjertesakene for FrP. Der AP reduserte verdiene av pensjonene, kjemper vi for å sikre verdiene. Derfor har vi fjernet noe av den urettferdige samordningen av pensjonister, som reduserer pensjonen til gifte og samboende pensjonister. AP vil derimot fortsette denne urettferdigheten. To år på rad har vi sikret ekstraordinære bevilgninger til minstepensjonistene, mens AP fastholder sin pensjonsreform som reduserte pensjonene. Helga - vi klarer både å jobbe for bedre forhold for pensjonistene og fjerne tullete forbud. Tenk, det er mulig.

 

Helga vil gi inntrykk av at kaos i eldreomsorgen. Det er riktig at mange kommuner valgte å ikke være med i regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. Men det var fordi de oppdaget at da kunne de ikke kutte og spare penger på å redusere tilbudet til kommunens eldre. Det viser at forsøket allerede har gitt FrP rett i det som har vært viktigst for oss, nemlig at øremerking vil beskytte eldreomsorgen for lokale kutt og innsparinger. De kommunen som er med melder også om veldig positive erfaringer. Uavhengig av dette ser vi nå et kraftig løft i utbygging av nye sykehjem, rett og slett fordi regjeringen har bedret kommunenes økonomiske rammer for slike prosjekt.

 

Helga vil gi inntrykk av at regjeringen svikter når vi "bare" overgår Aps sykehusbudsjett med 9 milliarder kroner, ikke 12 milliarder kroner. Det er snodig kritikk. Det er jo uansett et kraftig løft sammenlignet med rødgrønn regjering. Men enda viktigere er resultatene. Det står 80 000 færre pasienter i kø nå, enn når vi overtok. Ventetidene er blitt rekordlave. Det eneste AP har å stille opp med er å prøve å så tvil om tallene, men ventetiden måles på nøyaktig samme måte som når AP styrte. Sykehusenes økonomi er sunnere enn noen gang, alle regionene går med overskudd som gir handlingsrom til å investere i sykehusbygg og IKT. 

 

Helga vil gi inntrykk av at AP rustet opp norsk infrastruktur. Selvsagt kan de vise til igangsatte prosjekter både på vei og jernbane. Men fakta er at under rødgrønn regjering økte vedlikeholdsetterslepet. Under dagens regjering øker vedlikeholdet. Et konkret eksempel: i 2010 advarte jernbanemiljøene om at jernbanen stod i fare for å kollapse pga manglende vedlikehold. Aps respons - tre år med reduksjon i samlet vedlikehold og fornyelse av jernbanen.

 

Helga vil gi inntrykk av at veiprosjekter stopper opp. Det er riktig at noen veiprosjekter ikke er igangsatt som planlagt. Men Helge Pedersen kunne sett på den positive siden - listen over slike prosjekter er langt kortere nå enn under rødgrønn regjering.

Av og til dukker det opp problemer med grunnforhold, reguleringsplaner eller kraftig kostnadsvekst. Slike ting skal vi løse, men av og til tar det tid. Samtidig har vi fremskyndet arbeidet med en rekke prosjekter og utvidet omfanget. I sum betyr det at aktivitetsnivået er rekordhøyt.

 

Helga vil gi inntrykk av at pengene går til konsulenter, direktører og byråkrati, ikke til vei og jernbaneprosjekter. Men fakta er at jernbaneverkets utgifter til konsulenter var rundt dobbelt så høyt under rødgrønn regjering (2011-13) sammenlignet med H/FrP regjering (2014-16). Jernbanen effektiviserer nå, og blant annet NSB har planlagt å redusere antall mellomledere betydelig. Det gir mer penger til togtjenester og infrastruktur. Helgas påstand harmonerer ikke med virkeligheten. På veisektoren har vi opprettet Nye Veier. De har skissert mulige besparelser på opp mot 30 milliarder kroner. Dette er tiltak AP har vært imot. Ikke rart AP i stedet må kjempe for høyere skatter. Men smart er det ikke.

 

Helga vil gi inntrykk av smalhans i kommuneøkonomien. Det gjør hun ikke ved å sammenligne 2016 mot rødgrønne budsjett, men mot 2017(!). Et år hvor vi ikke er halvveis, og hvor hun unnlater å nevne at 2016 var det beste på kanskje mange tiår. Med god skatteinngang vil 2017 bli nok et rekordår. Med normal skatteinngang blir det fortsatt bedre enn under rødgrønn regjering.

 

Helga vil gi inntrykk av lav vekstrate for kommunene. Vel, tallenes tale er klar. Realveksten i kommunens inntekter var 0,6 pst pr innbygger i de rødgrønnes regjeringstid, og 1,3 pst pr innbygger i vår tid fra 2013-2016. Da har vi både tatt hensyn til oppgaveendringer og endringer i befolkningen, slik at vi får sammenliknbare tall. Kommunene har i to år på rad hatt rekordgode driftsresultater, de beste på  10 år. Offentlige tall viser positiv utviklingen i kvaliteten både på sykehjem, i skoler og barnehager. Men til tross for det, har mange rødgrønne kommunepolitikere vist tydelig at de overgår Kaptein Sabeltann i søken etter nye skatter.Eiendomsskatt og lokale bompenger er dessverre mye brukt fremfor god prioritering og effektivisering.

 

Helga - dere hevder dere vil styre landet. Men et parti som knapt klarer formulere sine løsninger, enda mindre beskrive situasjonen, er ikke det Norge trenger.

APs debatt mot stråmenn

Aps landsmøte har vært en oppvisning i kritikk mot en virkelighet som ikke finnes. I oppslag etter oppslag ser vi AP kritisere regjeringen, men det er påfallende hvordan de argumenterer mot en annen politikk enn den regjeringen faktisk fører. Enda mer oppsiktsvekkende er hvordan Aps alternativer ikke henger sammen, uten at media stiller særlig kritiske spørsmål.

 

Kommuneøkonomien er bedre, ikke verre

TV2 har gått Aps lærerløfte i sømmene, og påviser at utviklingen i lærernivå har gått i motsatt retning i nesten halvparten av Aps kommuner. Det TV2 derimot ikke har fulgt opp, er Aps "forklaring" på utviklingen. Gjentatte ganger skylder AP på "dårlig kommuneøkonomi". De skaper et inntrykk av at kommuneøkonomien er blitt verre enn før, og derfor er det egentlig regjeringens feil. Men fakta stemmer ikke med Aps forklaring. Tvert imot.

Kommuneøkonomien i 2015 var den beste siden 2006. Kommuneøkonomien i 2016 var enda bedre. Dermed er APs unnskyldning fullstendig misvisende.

 

Helsekøene går ned, ikke opp

Tilsvarende ser vi debatten om helse, politi, vei etc. AP gir inntrykk av at det er gitt så mye "skattelette til de rike" at det går ut over statens evne til å opprettholde tjenester i helsevesenet og politi. Det er feil.

Veksten i bevilgninger til helsesektoren har vært høy. Helsekøene går ned, mens de gikk opp under AP. Det er flere helsesøstre i skolen. Det bygges flere sykehjem i kommunene. Det er innført egne tiltak rettet inn mot kompliserte forhold som kreftbehandling, rus og psykiatri.

 

Soningskøene går ned, ikke opp

Tilsvarende innen justis. Under rødgrønn regjering var det kontinuerlig debatt om hvordan politistudenter ikke fikk jobb, om soningskøer som var lange og uten løsning. Om fengsel som burde bygges, men måtte utredes en gang til. Med Aps logikk skulle disse forhold nå ha blitt forverret. Fakta er at det bygges nye fengselsplasser nå samtidig som vi har soningsavtale med Nederland som reduserer soningskøene. Ja, faktisk nesten har eliminert de. AP gir inntrykk av at avtalen med Nederland går ut over fengselsinvesteringer. Det gjør det ikke, fordi vi har prioritert mer penger til oppgavene.

 

Vedlikeholdsetterslepet går ned, ikke opp

På samferdselssektoren har vi økt vei og jernbanevedlikehold så mye av vi nå fjerner vedlikeholdsetterslepet, som bygget seg opp under rødgrønn regjering. Det er flere avganger på jernbanen, punktligheten har økt totalt sett, og det kjøpes inn mer materiell. Vi bygger veier som AP har snakket om i tiår, men aldri funnet penger til å bygge.

 

Aps kritikk er virkelighetsfjern

Slik kunne vi gått gjennom område etter område. Poenget mitt er ikke at alt nå er bra. Det er det ikke. Som samfunn har vi mange utfordringer å løse. Mange av våre medmennesker har det ikke godt. De sliter med ensomhet, med sykdom, med psykiatri, eller andre ting. Dette må vi jobbe videre for å løse. Poenget mitt er at Arbeiderpartiets påstander ikke stemmer med virkeligheten. Vår felles innsats over statsbudsjettet har styrket arbeidet, ikke svekket det.

 

Aps skatteøkning - til utenlandssparing, ikke velferdsøkning

Men vil ikke økte skatter med Arbeiderpartiet gi staten mer handlingsrom, tenker du? Det er to moment du da skal huske. Alle inntekter til staten er en utgift for noen. I Aps løfte om økte skatter, så er det ikke de rike som blør, det er folk flest. Hele kuttet i formueskatten utgjør bare 1/3 av skatteøkningen AP varsler. Bilistene, boligeiere, pensjonistene næringslivet skal betale hoveddelen. Det er rett og slett ikke nok milliardærer til å fylle statskassen på det nivået AP snakker om.

 

Dernest - hva skal APs økte inntektene brukes til? I Dagbladet for noen måneder siden ga AP og Støre regjeringen ramsalt kritikk fordi AP mener vi bruker 100 milliarder kroner for mye fra oljefondet. 100 milliarder. Kritikken kommer selv om oljefondet er rekordstort. Tenk over poenget de tar opp. Dersom de mener alvor med kritikken, så skal de øke skattene med 15 milliarder kroner, for å spare pengene i oljefondet i utlandet. Og deretter må de kutte offentlige utgifter med 85 milliarder kroner til. De betyr at hele samferdselssatsingen må elimineres. Kommuneøkonomien må tilbake til smalhans. Helsekøene og soningskøene vil øke. Sykehjemsutbyggingen må skrinlegges. Barnehagesatsingen må reduseres.

 

Alternativt så har ikke AP tenkt å redusere oljepengebruken med 100 milliarder kroner. I så fall driver AP på med kritikk for kritikkens skyld. Det er ikke særlig konstruktivt.