Nei til Senterpartiet og de Grønnes avgiftsbonanza

Bedre og tryggere veier, uten å gjøre bilistene til en melkeku. Det er enkelt sagt Fremskrittspartiets utgangspunkt når vi skal bygge bedre infrastruktur. Det handler om effektiv transport i hverdagen, uten å innføre en rekke usosiale skatter fra partier som anser bilen som luksusprodukt.

På venstresiden ser vi derimot at alt fra Senterpartiet og Miljøpartiet samler seg om felles avgiftspolitikk. Da bør bilistene holde godt fast på lommeboken. Erfaringene fra Oslo tilsier at det er fare på ferde når Senterpartiet og Arbeiderpartiet har latt seg overbevise av MDG og SV.

I regjering har FrP fått gjennomslag for kraftig vekst i både veibygging og vedlikehold. Mesteparten av veksten har kommet med økte bevilgninger over statsbudsjettet. Under rødgrønn regjering økte bompengeandelen i nye prosjekt jevnt og trutt til over 40% i årene før regjeringsskiftet. Nå peker trenden nedover. Bompengeandelen i 2017 nærmer seg 30 %, og kan bli den laveste siden 2003. Det har vært en hard kamp, men vi ser at det nytter. Vi har riktignok tapt slag og måtte se at nye bomstasjoner er opprettet, spesielt rundt enkelte byer hvor lokalpolitikerne ønsker innføre det mot FrPs lokale stemmer. Men vi har også klart å fjerne bomstasjonene på åtte veiprosjekt, ved å få flertall for å slette gjelden. Og i disse dager er vi i gang med å redusere takstene på over 40 veiprosjekt. Vedtakene som er gjort nå vil spare bilistene for rundt 10 milliarder kroner. Det er resultatet fra den såkalte "bilpakken" som dominerte budsjettforhandlingene høsten 2016.

Tilsvarende har vi fått ned avgiftstrykket på bil. Årsavgiften er redusert, omregistreringsavgiften er kraftig redusert, engangsavgiften er redusert ved blant annet å fjerne effektavgiften. Resultatet er at bilistene for første gang på mange tiår betaler inn mindre i totale bilrelaterte avgifter enn det stat/fylke bruker på veiinvestering og vedlikehold.

Vi er stolte av våre gjennomslag og har brukt våre fire første år i regjering godt. Resultatene står da også i klar kontrast til partiene på venstresiden som ønsker overta min jobb og omgjøre mange vedtak.  Det er riktignok veldig mange ting de i utgangspunktet ikke er enige om. Det meste faktisk. Og nettopp en slik indre strid og handlingslammelse er det siste samferdselsnorge trenger nå. Ser vi til Oslo og Trondheim så har Arbeiderpartiet vist en stor iver for å legge samferdselspolitikken i hendene til ytterste venstreside. Det lover dårlig.

Men selv om de krangler om det meste innen vei, luftfart og jernbane, så har de funnet enighet om en ting - bilavgiftene skal økes kraftig.  Sammen foreslo disse fire partiene i Stortinget 9. juni 2016 at "dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler skal gradvis økes." Målet var å gjøre "fossilbiler" ulønnsomme innen 2025. I følge forståsegpåerne betyr det økning i drivstoffavgiftene på ca. 5 kr/literen eller mer.

SP snakker aldri høyt om det, men forslaget var tydelig. Og det er stikk i strid med de SP forsøker fortelle nå i valgkampen. Det er riktig at SP foreslo en uendret drivstoffavgift, men samtidig økte de avgiftene på kjøp og eie av bil. I sum kom bilistene dårligere ut. Det er derfor uten troverdighet når Senterpartiet i Stortinget støtter en politikk som i praksis trolig betyr 60 øre/liter i årlig avgiftsøkning frem til 2025, men i valgkampen nå later som de er imot en langt lavere økning. Alt tyder på at vi har en avgiftsbonanza i vente dersom rødgrønn side overtar.

Det er jo en påminnelse om Senterpartiets flørt med folks korttidshukommelse. En liten sjekk minner oss om følgende fra rødgrønn regjering: veiene forfalt, nå vedlikeholdes de. Jernbanen stod i fare for å kollapse, nå fornyes den. Det ble nedlagt flere sykehus og flere skoler med SP i regjering. Flere kommuner var under statlig økonomisk styring, og kommunene hadde mindre innflytelse på egen arealpolitikk. Det var lavere investeringsnivå i landbruket, antall heltidsbønder ble redusert og flere gårdsbruk ble nedlagt da sammenlignet med nå. Forsvaret ble bygget ned, Heimevernet kraftig redusert og materiellet ble ikke tilstrekkelig fornyet. Nå går retningen i positiv favør på alle ovennevnte saker. Vi er ikke i mål, men vi er ærlige på hva vi vil og hvor vi skal.

FrP har ikke vunnet alle slag, men retningen for bilavgifter og veibygging er begge positive for bilistene. Vi er i gang, og jeg er klar for fire nye år med enda mer FrP-politikk.

9 kommentarer

John Johansen

07.09.2017 kl.07:23

Takker Solvik Olsen for den jobben Frp og regjeringen har fått til på samferdsel.

Skal Norge ha noe å leve av i fremtiden, er et effektivt veinett av største betydning.

Utopistene på venstresiden evner ikke se de store sammenhenger, de er for opptatt av ideologi og detaljregulering.

Vi har et lite vindu av tid på å få modernisert samferdselssektoren, og det er også på dette område investeringene vil ha størst samfunnsøkonomisk betydning.

Håper på minst 4 nye år med deg i stolen Kjetil.

Kim Zimmer

07.09.2017 kl.09:42

Ministeren snakker seg bort fra hovedpoengene igjen. Veiprisingen omkring Oslo er det nær tverrpolitisk enighet om. Den største kostnadsøkningen for bilistene er det FrP som har sørget for. Det er ikke MDG som har tvunget gjennom en E18 som ikke løser noen problemer, men som etter 10-15 års anleggskaos skal koste bilister fra Asker og Bærum mange tusen kroner ekstra i bompenger; hvert år i overskuelig framtid.

Markus

07.09.2017 kl.09:43

Dagens regjering bør fortsette i nye 4 år. Ap med MDG på vippen blir katastrofalt.

MDG-Hansson: ? Orkanen ved Karibia er den reelle kostnaden av vår skitne olje. Se vedlagte link:

http://www.tv2.no/nyheter/9345555/

Det å profilere seg under en pågående katastrofe er ikke mindre enn et lavmål man sjelden finner maken til. Orkaner har man dessverre hatt i ualminnelige tider, lenge før MDG-Hansson ble påtenkt. Men i forhold til egen politikk er jo dette som bestilt.

Dagens unge MDG velgere bør tenke på at strammes olje-kranen så reduseres statens inntekter radikalt. Veistandarden vil stå på stedet hvil i mange år og næringslivet som er avhengig av velfungerende infrastruktur vil se at både omsetning og ansatte sakte men sikkert svinner hen. Man blir ikke konkurransedyktig, i dag skal det de produserer helst vært levert i går og ikke i neste uke.

MDG sin fantasipolitikk har ikke rot i virkeligheten og vil føre til at man tar et steg tilbake og ikke et steg inn i fremtiden.

Vincent

07.09.2017 kl.09:51

Jeg synes ikke du tar opp det viktigste poenget her. Vi må ikke inn på en sti der brukerfinansiering blir normalen for finansiering av samfunnsgoder. Vi er tjent med at staten finansierer vei og viktig infrastruktur. Det er goder som samfunnet har interesse av å holde på et høyt nivå, uten at det skal være avhengig av størrelsen på brukernes innbetalinger. Vei går sjelden i pluss på et rent inntekt\utgiftsregnskap, men det gjør ikke Politiet heller.

Vi bruker jo ikke denne tilnærmingen til noen av statens basisoppgaver ellers, så hvorfor skal det være så naturlig her? Hva hvis vi for eksempel hadde gjort det samme med betaling på sykehus. Hvordan ville reaksjonen vært, og hadde vi vært tjent med, at pasienter på norske sykehus betaler en egenandel på 40%? Dersom foreldre hadde blitt avkrevet 40% av barnas skoles driftskostnader, uavhengig av inntekt og betalingsevne, ville det vært en god løsning? Vi hadde fort fått amerikanske tilstander, der tilgangen til den beste helsebehandlingen og god utdanning er forbeholdt de som kan betale for det. Dersom påstandene og tallene i artikkelen er korrekt er brukerfinansiering løsningen de rødgrønne har kommet fram til. Jeg synes det virker veldig usosialt, og det er vanskelig for meg å forstå at de som kaller seg sosialister ikke har stanset en slik utvikling tidligere.

Har det ha noen sammenheng med at bilen fremdeles ansees som et luksusgode, slik du hevder? Jeg kan forstå at bilen var et luksusgode i årene med rasjonering etter krigen. Men hvordan kan noe som nesten alle har, og som så mange er helt avhengige av, ansees som et luksusgode? Hvis det virkelig er riktig håper jeg at du vil ta tak i og forandre den holdningen. Det vil ha en rekke positive følger for måten vi snakker om samferdsel på i årene som kommer. Det vil også være en arv som varer mye lenger enn din periode som samferdselsminister.

Willy Odegaard

07.09.2017 kl.10:10

Er stort sett enig med deg Ketil, men ikke når det gjelder forsvaret. Der er det jo Høyre som styrer og det lover ikke godt.

Ryddegutt

07.09.2017 kl.10:11

I siste rapport (IPCC AR5) fra FNs klimapanel er det ettertrykkelig slått fast at der ikke er registrert hverken økning av intensitet eller frekvens av ekstremvær. Dette gjelder alt fra orkaner til tørke og flom. I den samme rapporten skriver man også at slik økning har blitt feilaktivt påstått i tidligere rapporter, men disse påstandene er nå trukket tilbake.

At vitenskaplige analfabeter i MDG eller media står å skriker om at der skal være en slik kobling mellom CO2 og ekstremvær gjør det ikke til en sannhet.

Eva

07.09.2017 kl.10:25

Det er synd at Høyre/FRP regjeringen også har et Støre problem. Det å måtte forholde seg til småpartier som knapt greier å karre seg over sperregrensen. Men kommer de over så oppfører deg seg som en gjeng med unger i godtebutikken. Ansvarligheten og ydmykheten er forsvunnet som dugg for solen.

Skvatt

07.09.2017 kl.15:24

Jau, eg lyt berre nemne at aldri føre hev det vore krevd inn so mongjen bompengjar som det verte i dag med denna blåblå regjeringa, nett slik som Senterpartiet hev visdomen til å påpeika. Nei, slikt noko lyt me ikkje gje ny tiltru i valet. I staden lyt me røysta på dei raudgrøne som ynskjer å innføra enno meir i bompengjar. Dei gjer det nemleg av di dei hev otte for klimaet i verda og ynskjer å betala avlat for alle utsleppa våre, og er det noko me betalar altfor lite or i dag so er det nett avlat. Og når dei raudgrøne ynskjer å basera avgiftane på kjensler for båe klima og miljø, er det ikkje noko me lyt taka meir alvarlegt hell', sann. Ikkje noko lyt vêre meir rett enn å basera samtlege avgifter på kjensler. Jau!

VoN

07.09.2017 kl.21:04

Avisen Fævennen forteller at AP raste ned til 19 % på måling i kveld i Vest-Agder.

Hahahaha!

Om de ikke skjønner hvorfor, så kan det jo f.eks. ha noe å gjøre med at de rødgrønne gjorde fint lite i Agder de 8 årene de styrte. Det har skjedd mer i sør de siste fire årene enn noen AP-regjering har fått til her. Og det er Krf i sør som vil ha Erna og ikke Støre, så Hareide fikk sagt sitt om den saken.

Skriv en ny kommentar

hits